INBOUND ILI DOLAZNE KAMPANJE

Inbound Inbound ili dolazne kampanje predlažemo našim korisnicima u trenutcima kada im je potrebna podrška za prijem velikog broja telefonskih poziva od strane korisnika ili potencijalnih korisnika. Softverski sistem, koji naša organizacija koristi u cilju obezbeđenja uspešne dolazne kampanje, može se povezati na:

  • Postojeći broj telefona koji vaša organizacija već koristi.

  • Novi lokalni broj u gradu u kome je sedište organizacije.

  • UAN 0700 -Jedinstveni broj telefona koji se pozivaocu naplaćuje po ceni lokalnog poziva, bez obzira na to iz kog grada u zemlji klijent poziva.

  • FPH 0800 – Broj na kom se pozivaocu ne tarifira poziv.

  • PRM 0900 – Broj sa posebnim tarifiranjem odnosno povećanom cenom.

Korišćenjem dolaznih kampanja organizacija može da ostvari prihod od klijenata koji pozivaju PRM 0900 broj. Najčešće se izbegava korišćenje ovog broja u dolaznim kampanjama jer plaćanje pozivanja destimuliše klijenta za korišćenje usluge.

Neki od najznačajnijih primera inbound kampanja su:

Podrška potrošačima podrazumeva upotrebu kontakt centra u situacijama kada potrošači kontaktiraju organizaciju radi određenih pitanja, sugestija, predloga ili pritužbi. Pitanja se najčešće svode na pružanje tehničkih informacija kao što su, mogućnost kupovine određenog proizvoda ili dobijanja usluge u nekom od objekata kompanije. dr.

Kontakt centar se, u određenim slučajevima obrade zahteva, koristi kada potrošači kontaktiraju organizaciju da bi zahtevalipružanje određenih usluga.

Pružanje podrške nakon prodate usluge ili proizvoda je ključni faktor uspeha u današnjem poslovnom okruženju.

Brojne organizacije, kao jedan od kanala prodaje, koriste sistem poručivanja proizvoda ili usluge koje organizacija nudi telefonom. Velika prednost kod ovog vida prodaje je mogućnost pregleda istorije poziva sa određenog broja. Na taj način, operater ima mogućnost da se, odmah po uspostavljanju poziva, na ekranu pojavi kompletna istorija poziva od strane klijenta ili drugih korisnika koji vrše pozivanje, tako da se značajno smanjuje vreme potrebno za realizaciju zahteva potrošača koji je već koristio uslugu poručivanja putem kontakt centra.

Stvaranje osećaja pripadnosti i prisnosti kod potrošača, pružanje pomoći ili korisničkog saveta od strane organizacije.Na ovaj način kompanija ima mogućnost da napravi bazu korisnika svojih usluga ili potrošača svojih proizvoda.

Ukoliko kompanija ne poseduje sopstvene prodajne objekte ili ne koristi specijalizovane firme za distribuciju i prodaju, kontakt centar je odličan način za organizaciju prodaje ili podršku u tom procesu. Ovaj metod prodaje se koristi i u situacijma kada je potrošač dobro upoznat sa proizvodom ili uslugom koju koristi i želi da ga poruči od kuće, bez želje i potrebe da odlazi do objekata gde se vrši prodaja proizvoda ili pružanje usluge.
U svim navedenim slučajevima kontakt centar omogućava organizaciji beleženje podataka klijenata. U situacijama kada klijent ponovo pozove organizaciju operateru se otvara istorija poziva odnosno ekran na kome može videti sve dosadašnje aktivnosti klijenta na bilo kom od ponuđenih servisa organizacije.